Research & Development

now browsing by category

 

The Third Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the fourth quarter (01.03.2020-30.05.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has continued research although, have been greatly hindered by the Covid pandemic. Even though the company has been able to continue the research on wireless charging with distance working, the progress was not as fast as initially intended. The researchers made significant progress in the WPT management automation areas and have successfully carried out research on hybrid supercapacitors intended for use within the project for WPT receivers, the results of which were presented in the scientific conference “Engineering for Rural Development” (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITORS).

However, the research on WPT power increase was severely delayed as it could not possibly be carried out from the lockdown situation.

The area most affected by the corona virus was the social research. The intended interviews with the electric bus users were not possible due to the state of emergency and social distancing. The requirement for cold weather to carry out the research has effectively delayed the intended surveys until next winter. In addition, during the initial state-of-the-art research surprising gaps in the current state of knowledge were revealed, which will require additional data acquisition and a widening of the scope of the passenger surveys. Therefore, we will seek to prolong the project by 6 months until the end of 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Trešais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma ceturto ceturksni (01.03.2020-31.05.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, lai gan tos ir ievērojami kavējusi Covid-19 pandēmija. Lai gan uzņēmums ir spējis turpināt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraidi (WPT), progress nebija tik ātrs, kā sākotnēji bija plānots. Pētnieki ir panākuši ievērojamu progresu WPT vadības automatizācijas jomās un sekmīgi veikuši pētījumu par hibrīdu superkondensatoriem, to izmantošanā projektā WPT uztvērējiem. Pētījuma rezultāti ir prezentēti zinātniskajā konferencē “Engineering for Rural Development”  (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITOR). Tomēr WPT jaudas pieauguma pētījumi tika stipri aizkavēti, jo tos nebija iespējams veikt karantīnas apstākļos darbā attālināti.

Visvairāk korona vīruss ietekmēja sociālo pētījumu darba paketi. Pētnieciskās intervijas ar elektrisko autobusu lietotājiem nebija iespējamas ārkārtas stāvokļa dēļ, ievērojot sociālo distancēšanos. Prasība pēc aukstiem laika apstākļiem, lai veiktu pētījumus, ir aizkavējusi apsekojumus līdz nākamajai ziemai. Turklāt sākotnējos pētījumos tika atklātas pārsteidzošas nepilnības pašreizējā zināšanu apjomā, kam būs nepieciešama papildu datu iegūšana un pasažieru apsekojumu apjoma paplašināšana. Tāpēc mēs ierosināsim pagarināt projektu par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

The Second Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has successfully completed the third quarter (01.12.2019-29.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has researched the operation of a prototype of the wireless charging generator device and has begun preparing scientific articles for publication at peer-reviewed conferences for this summer.  A delay of the material supplies for the project has been noted in connection with Corona virus in China and Europe. The company has carried out the procurement of the research partner for social research to ensure that the technical performance of the project meets functionally and conceptually, the future requirements of users. The contract has been signed with Baltic Open Solutions Centre – a research organisation, with extensive experience in international multiparter EU research project management.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulators and renewed by wireless charging during stops. The project is being run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project was started on July 1 2019 and is planned to be finished by May, 2021.

The project is co-financed by European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Otrais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis trešo ceturksni (01.12.2019-29.02.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums ir veicis bezvadu uzlādes ģeneratora iekārtas prototipa darbības izpēti un uzsācis zinātnisko rakstu sagatavošanu publicēšanai konferencēs šā gada vasarā.  Novērojama neliela aizkavēšanās ar projektam nepieciešamo materiālu piegādi no Eiropas un Ķīnas sakarā ar Corona vīrusa izplatību.

Uzņēmums arī veicis iepirkumu sociālajiem pētījumiem, lai nodrošinātu, ka projekta tehniskais izpildījums atbilst funkcionāli un konceptuāli lietotāju prasībām. Ir noslēgts līgums ar SIA “Baltic Open Solution Center”, kam ir ilggadēja pieredze lielu starptautisku Eiropas Savienības pētniecības projektu realizēšanā.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

First progress report on a wireless charging solution for the sustainable heating of public electric transport

“Lesla Latvia” has successfully finished the first quarter (01.07.2019-30.09.2019) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this period the company had focused on increasing the power levels for its ground-breaking helical coil wireless power transfer technology, to achieve the power necessary for the charging the heat accumulators.  The main tasks during this period have been preparation of the Waveform Test Converter and Air Cooled Precision Resistive Load system to carry out the research.

The company has also made preparations for the procurement of the research partner for social research intended to be implemented in parallel with engineering research activities in order to ensure that the technical performance of the project meets functionally and conceptually the future requirements of users – population, electric car passengers and their operators, cities and transport companies

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow ensuring heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is be run by Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project was started on July 1 2019 and is planned to be finished by May, 2021.

The project is co-financed by European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Pirmais progresa ziņojums par bez vadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.07.2019-30.09.2019) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums fokusējās uz aktivitāti, lai palielinātu enerģijas līmeni tā unikālās spirālveida spoles bezvadu jaudas pārneses tehnoloģijai, lai panāktu jaudu, kas nepieciešama siltuma akumulatoru uzlādēšanai. Galvenie uzdevumi šajā periodā bija viļņformu testēšanas konverters un precīzas rezistīvās slodzes ar gaisa dzesēšanu sistēmas sagatavošana izpētes veikšanai.

Uzņēmums arī veicis sagatavošanās darbus pētniecības partnera iepirkumam sociāliem pētījumiem, kurus paredzēts īstenot paralēli inženierpētniecības aktivitātēm, lai nodrošinātu, ka projekta tehniskais izpildījums atbilst funkcionāli un konceptuāli lietotāju – iedzīvotāju, elektroauto pasažieru un to operatoru, pilsētu un transporta uzņēmumu nākotnes prasībām

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Lesla Technology develops a wireless charging solution for the sustainable heating of public electric transport

On July 1, 2019 “Lesla Latvia” has started participating in the research project “Development of a sustainable heating solution for the saloon of public electric transport”.

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow heating of public electrical buses without reliance on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulators and renewed by wireless charging during stops.

The project will be run by Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) who has experience in bus transportation research as well as previous basic research in heat accumulators. Two project partners are eMobility, who have developed an electric minibus, that will be the base for the research; while Lesla has developed a novel wireless charging technology for electric cars. In this project it is planned to combine the expertise of all partners to reach a common goal.

  • Transport in Latvia accounts for 18% of  all CO2 emissions, while in Riga it reaches up to 36% and is the biggest source of all the GHG emissions.  8% of these emissions come from public transportation – buses.  In Riga  currently operates 447 buses, that is 25% of all buses registered.  As buses make only 0.6% of all vehicles registered in Riga while making 8% of all CO2 emissions, it is obvious that public transportation is one area where the implementation of emission-free vehicles can give the most effective results.
  • Currently the number of electric buses in the world is very low. Even though in 2016 more than 40 cities worldwide were operating battery – powered electric buses, there were many drawbacks such as higher upfront procurement costs, imminent falling technology costs, necessary infrastructure investments and limited e-bus model choices. The batteries are one of the most expensive parts of electric buses.  Although the prices for batteries have fallen enormously of late, the costs are still considerable.
  • Within this project, the Latvian university of life sciences and technologies will research technologies necessary to transfer and accumulate energy for HVAC in electric buses in a way that does not require battery power, nor direct fossil fuel consumption.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

InnovateUK & Lesla

Wireless electric vehicle charging for commercial users: feasibility studies

The “Cost-effective electric vehicle charging for public spaces by novel core-less wireless charger technology” is part of the Wireless electric vehicle charging for commercial users: feasibility studies competition, funded by the Office for Low Emission Vehicles (OLEV) in partnership with Innovate UK.

As a first phase of an innovation funding programme worth c£40m, 27 feasibility studies will analyse the application and impact of innovative technologies for EV charging.

In particular, 18 feasibility studies will focus on how a well-design, well integrated EV charging infrastructure in public spaces can help facilitate the adoption of EVs among local residents without access to home charging due to lack of off-street parking.

9 feasibility studies will instead focus on the application of Wireless EV charging to commercial users, reducing business disruptions to charge the vehicles and therefore increasing the attractiveness of the EV proposition.

These projects will define feasibility and sustainable models to maximise effectiveness and impact of infrastructure deployment. The wide variety of technologies and business models analysed in these studies will help implement a charging infrastructure that is affordable, dependable, and fair for all road users, and making owning an EV an attractive proposition for all.  

In a subsequent phase of the funding round, the best projects will be competing for funding for implementation of real-world demonstrators.