The Third Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the fourth quarter (01.03.2020-30.05.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has continued research although, have been greatly hindered by the Covid pandemic. Even though the company has been able to continue the research on wireless charging with distance working, the progress was not as fast as initially intended. The researchers made significant progress in the WPT management automation areas and have successfully carried out research on hybrid supercapacitors intended for use within the project for WPT receivers, the results of which were presented in the scientific conference “Engineering for Rural Development” (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITORS).

However, the research on WPT power increase was severely delayed as it could not possibly be carried out from the lockdown situation.

The area most affected by the corona virus was the social research. The intended interviews with the electric bus users were not possible due to the state of emergency and social distancing. The requirement for cold weather to carry out the research has effectively delayed the intended surveys until next winter. In addition, during the initial state-of-the-art research surprising gaps in the current state of knowledge were revealed, which will require additional data acquisition and a widening of the scope of the passenger surveys. Therefore, we will seek to prolong the project by 6 months until the end of 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Trešais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma ceturto ceturksni (01.03.2020-31.05.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, lai gan tos ir ievērojami kavējusi Covid-19 pandēmija. Lai gan uzņēmums ir spējis turpināt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraidi (WPT), progress nebija tik ātrs, kā sākotnēji bija plānots. Pētnieki ir panākuši ievērojamu progresu WPT vadības automatizācijas jomās un sekmīgi veikuši pētījumu par hibrīdu superkondensatoriem, to izmantošanā projektā WPT uztvērējiem. Pētījuma rezultāti ir prezentēti zinātniskajā konferencē “Engineering for Rural Development”  (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITOR). Tomēr WPT jaudas pieauguma pētījumi tika stipri aizkavēti, jo tos nebija iespējams veikt karantīnas apstākļos darbā attālināti.

Visvairāk korona vīruss ietekmēja sociālo pētījumu darba paketi. Pētnieciskās intervijas ar elektrisko autobusu lietotājiem nebija iespējamas ārkārtas stāvokļa dēļ, ievērojot sociālo distancēšanos. Prasība pēc aukstiem laika apstākļiem, lai veiktu pētījumus, ir aizkavējusi apsekojumus līdz nākamajai ziemai. Turklāt sākotnējos pētījumos tika atklātas pārsteidzošas nepilnības pašreizējā zināšanu apjomā, kam būs nepieciešama papildu datu iegūšana un pasažieru apsekojumu apjoma paplašināšana. Tāpēc mēs ierosināsim pagarināt projektu par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.