Research & Development

now browsing by category

 

The Final Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this last quarter the Lesla team continued the work on integrating wireless power transfer (WPT) solutions in the micro electric bus to test the heating solutions.

Also, the a social research study on the inclusion of electric buses and their power solutions in future smart cities was concluded during this period. In this activity it was planned to collect information on electric bus owners’ experience, attitude and values, considering that actual users are still quite few and the prevalence of electric buses is not only influenced by businesses, but also by municipal decisions.  Despite the complications created by COVID 19, the tasks set within the activity were carried out close to the intended. Most of the face-to-face activities were replaced by remote meetings; the quantitative interview process was replaced by online interviews.

Overall, the results of this research have demonstrated that the public attitudes are in general promising, and they confirm that people are positively oriented towards green transport, as long as they don’t have to pay for it. They also confirmed that the pantograph system has enough support from both economic and political aspects to be implemented in production in e-mobility, however wireless charging in bus stops to heat up the buss has very little chances of being implemented.

One of the scientifically interesting outcomes was the discovery of lack of research on passenger comfort temperatures, which suggests a necessity for further research in this area to scientifically test the hypothesis if indeed it is possible to decrease the necessary requirements for the bus temperature without any loss in passenger comfort.

The project is preparing to launch a website “www.busproject.lv” to publish the results obtained within this project as well as to provide any post-monitoring period information.

During post-monitoring period company will publish four articles to introduce public with the results obtained during this project, covering both wireless energy transfer, as well as research on social aspects for electric bus use.

About the project:

The goal of the project was to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Gala progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma pēdējo ceturksni pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā pēdējā ceturksnī Lesla komanda turpināja darbu pie bezvadu jaudas pārneses (WPT) risinājumu integrēšanas elektriskajā mikroautobusā, lai pārbaudītu projektā izstrādātos apkures risinājumus.

Tāpat šajā laikā noslēdzās sociālo pētījumu pētījums par elektrisko autobusu un to jaudas risinājumu iekļaušanu nākotnes viedajās pilsētās. Šajā aktivitātē bija plānots apkopot informāciju par elektroauto īpašnieku pieredzi, attieksmi un vērtībām, ņemot vērā, ka faktisko lietotāju joprojām ir diezgan maz un elektroauto izplatību ietekmē ne tikai uzņēmumi, bet arī pašvaldības lēmumi.  Neskatoties uz Covid 19 radītajām komplikācijām, aktivitātes ietvaros noteiktie uzdevumi tika veikti tuvu paredzētajam. Lielākā daļa klātienes pasākumu tika aizstāti ar attālinātām sanāksmēm; kvantitatīvās intervijas process tika aizstāts ar tiešsaistes intervijām.

Kopumā šī pētījuma rezultāti ir parādījuši, ka sabiedrības attieksme kopumā ir daudzsološa, un tie apstiprina, ka cilvēki ir pozitīvi orientēti uz zaļo transportu, ja vien viņiem par to nav jāmaksā. Viņi arī apstiprināja, ka pantogrāfa sistēmai ir pietiekams atbalsts gan no ekonomiskiem, gan politiskiem aspektiem, lai to varētu īstenot ražošanā e-mobilitātes jomā, tomēr bezvadu uzlādei autobusu pieturās, lai uzsildītu autobusus, ir ļoti maz iespēju to īstenot.

Viens no zinātniski interesantajiem rezultātiem bija pasažieru komforta temperatūras pētījumu trūkuma atklāšana, kas liecina par nepieciešamību veikt turpmākus pētījumus šajā jomā, lai zinātniski pārbaudītu hipotēzi, ja patiešām ir iespējams samazināt nepieciešamās prasības autobusa temperatūrai, nezaudējot pasažieru komfortu.

Projekts gatavojas publicēt mājaslapu “www.busproject.lv”, lai iepazīstinātu ar šajā projektā iegūtajiem rezultātiem, kā arī sniegtu jebkādu informāciju par veiktajiem darbiem projekta pēcuzraudzības periodā.

Pēcuzraudzības periodā uzņēmums publicēs četrus zinātniskos rakstus, aptverot gan bezvadu enerģijas pārraidi, gan pētījumus par elektrisko autobusu izmantošanas sociālajiem aspektiem

.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

CETURTĀ CETURKŠŅA DARBU PĀRSKATS PROJEKTĀ “PĒTĪJUMS ELEKTRISKO SKREJRITEŅU UZLĀDES KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMAS IZVEIDEI”

Rīgā, 01.10.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis projekta ceturto ceturksni (01.07.2021-30.09.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir pabeidzis aktivitāti turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, pabeidzis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.  Ņemot vērā, ka Rīgā joprojām aktīvi turpinās skrejriteņu lietošana, lai iegūtu pilnu pārskatu par skrejriteņu lietošanu visā sezonas laikā, tika nolemts pagarināt aktivitāti un projektu par vēl vienu ceturksni līdz 2021. gada beigām.

Uzņēmums ir arī uzsācis pēdējo – ceturto aktivitāti, kurā paredzēts izstrādāt kopējo skrejriteņu uzlādes sistēmas prototipu.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Eighth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the eight quarter (06.2021-08.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the work on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators”. The development of the new wireless charger module is coming to the end and the team is preparing to test it in the next quarters.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Astotais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma astoto ceturksni (06.2021-08.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja darbus pie 11kW bezvadu enerģijas pārraides moduļa izstrādes projekta 5. aktivitātē “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”.  Moduļa izstrādes darbi tuvojas beigām un komanda gatavojas eksperimentālā modeļa testēšanas uzsākšanai nākamajos projekta ceturkšņos.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

First progress report on a project Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems

“Lesla Latvia” has successfully finished the first quarter (01.04.2021-30.06.2021) in the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

During this quarter, the company investigated current state-of-the-art in this field, as well as developed a test bench with which to measure magnetic fields of printed electronics and transmission efficiency during the implementation of the project.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

1 Progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.04.2021-30.06.2021) pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Šajā ceturksnī uzņēmums iepazinās ar esošajiem zinātniskajiem sasniegumiem šajā jomā, kā arī izstrādāja testēšanas stendu ar kuru veikt drukātās elektronikas magnētisko lauku un pārraides efektivitātes mērījumus projekta īstenošanas gaitā.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta mumurs: 1.1.1.1/20/A/060

TREŠĀ CETURKŠŅA DARBU PĀRSKATS PROJEKTĀ “PĒTĪJUMS ELEKTRISKO SKREJRITEŅU UZLĀDES KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMAS IZVEIDEI”

Rīgā, 01.07.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis trešo ceturksni (01.04.2021-30.06.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un uzsācis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi, kā arī ir izstrādājis moduli iegūtās informācijas publicēšanai projekta Web lapā, kas tiks publicēta 2021. gada jūlija laikā..

Aktivitātē skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde uzņēmums ir sācis elektrisko shēmu un vadības programmatūras izstrādi.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Seventh Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the seventh quarter (03.2021-05.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Septītāis progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma septīto ceturksni (03.2020-05.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Lesla Latvia veic vaučeru projekta īstenošanu

Rīgā, 2020. gada 7. jūnijā.

2020. gada 11. maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) lēmumu Nr. NOS-TP-2020/441 SIA Lesla Latvija ir saņēmuši atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001.

2020. gada 7. jūnijā SIA Lesla Latvia sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti uzsāka vaučeru projekta “Elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera moduļa izstrāde”

Pasūtītājs SIA “Lesla Latvia” ir izstrādājuši bezserdes bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģiju, kas ir vairākas reizes vieglāka un lētāka, salīdzinot ar citiem bezvadu uzlādes produktiem. Uzņēmums pašlaik veic darbu pie tehnoloģijas komercializācijas dažādiem pielietojumiem.

Projekta mērķis ir projekta ietvaros izstrādāt prototipu bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera modulim enerģijas uztvērēja pievienošanai elektroauto, emulējot CCS uzlādes sistēmas Level 1 Mode 2 (Type 2) darbību, atbilstoši IEC 61851 standartam.

Šis projekts ir daļa no Lesla WPT pielāgošanas izmantošanai ekonomiski izdevīgas elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas izveidošanas. Lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo pilsētās daudzdzīvokļu ēkās, reāli nevar izmantot elektroauto, jo nav ērtas, visiem plaši pieejamas uzlādes infrastruktūras. Bezvadu elektroauto uzlādes tehnoloģija ir ideāli piemērota masveida ielu uzlādes infrastruktūras izveidošanai.

Lesla uzsāk pētījumu elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei

Rīgā, 01.04.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.01.2021-31.03.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis divas aktivitātes: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde”, uzņēmums ir izstrādājis programmatūru datu ieguvei un apstrādei, kā arī veicis iepirkumu un noslēdzis līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir īstenojis pētījumu un izstrādājis principus tālākai skrejriteņu pieslēgšanas mehānisma izstrādei neizmantojot kustīgas daļas, kas paredzēta 3. aktivitātē.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

Lesla participates in a project developing world’s first jet-printed wireless energy transfer system.

On April 1, 2021 “Lesla Latvia” will start participation in research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Functional ink-jet printing is a promising new technology, cheap and environmentally friendly, and creates a new paradigm in digital manufacturing where electronic devices and circuits can be printed on demand.

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

================================================================

Lesla uzsāk dalību pasaulē pirmās drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Ar šī gada 1. aprīli Lesla Latvija uzsāk dalību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Funkcionālā tintes drukāšana ir daudzsološa tehnoloģija, kas ir lēta un videi draudzīga, un rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var izdrukāt pēc pieprasījuma.

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

The Sixth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport


“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.12.2020-02.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system for heat accumulators” developing 11kW Tx module. It was decided to construct the charger in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters have been continuing. The restrictions brought by the government have forced company’s researchers and engineers to continue working from home. Therefore, the extension of the project was sought and has been granted for six months until end November 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Sestais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējī gaisa biedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (12.2020-03.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījuši Covid-19 dēļ ieviestie drošības pasākumi turpinās, un uzņēmuma pētnieki turpina veikt darba pienākumus no mājām.  Tā rezultātā projekta īstenošana ir pagarināta par 6 mēnešiem – līdz 2021. gada novembrim.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168