First progress report on a wireless charging solution for the sustainable heating of public electric transport

“Lesla Latvia” has successfully finished the first quarter (01.07.2019-30.09.2019) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this period the company had focused on increasing the power levels for its ground-breaking helical coil wireless power transfer technology, to achieve the power necessary for the charging the heat accumulators.  The main tasks during this period have been preparation of the Waveform Test Converter and Air Cooled Precision Resistive Load system to carry out the research.

The company has also made preparations for the procurement of the research partner for social research intended to be implemented in parallel with engineering research activities in order to ensure that the technical performance of the project meets functionally and conceptually the future requirements of users – population, electric car passengers and their operators, cities and transport companies

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow ensuring heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is be run by Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project was started on July 1 2019 and is planned to be finished by May, 2021.

The project is co-financed by European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Pirmais progresa ziņojums par bez vadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.07.2019-30.09.2019) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums fokusējās uz aktivitāti, lai palielinātu enerģijas līmeni tā unikālās spirālveida spoles bezvadu jaudas pārneses tehnoloģijai, lai panāktu jaudu, kas nepieciešama siltuma akumulatoru uzlādēšanai. Galvenie uzdevumi šajā periodā bija viļņformu testēšanas konverters un precīzas rezistīvās slodzes ar gaisa dzesēšanu sistēmas sagatavošana izpētes veikšanai.

Uzņēmums arī veicis sagatavošanās darbus pētniecības partnera iepirkumam sociāliem pētījumiem, kurus paredzēts īstenot paralēli inženierpētniecības aktivitātēm, lai nodrošinātu, ka projekta tehniskais izpildījums atbilst funkcionāli un konceptuāli lietotāju – iedzīvotāju, elektroauto pasažieru un to operatoru, pilsētu un transporta uzņēmumu nākotnes prasībām

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.