Research & Development

now browsing by category

 

FINAL PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” has finished the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. During the project, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system which could be used for multi-object wireless power delivery to printed electronics objects.  The development of a WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes was continued within the last quarter and the improvements to the experimental model of the large-area two-wire charging system were carried out to develop more stable system operation with less EMF emissions.

After the project further research will be carried out to improve electric parameters obtained from printed electronics and to produce minimum viable products.

About the project:

The main goal of this project was development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project was implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) in cooperation with Lesla Latvia.

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

GALA progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi ir pabeidzis darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Šajā projektā uzņēmums īstnoja darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas.   Pēdējā ceturkšņa laikā tika turpināta paredzētajiem komerciālajiem mērķiem piemērotāka WPT raidītāja izstrāde, un tika veikti uzlabojumi liela laukuma divu vadu uzlādes sistēmas eksperimentālajā modelī, lai izveidotu stabilāku sistēmas darbību ar mazākām EML emisijām.

Pēc projekta tiks veikti turpmāki pētījumi, lai uzlabotu sistēmas elektriskos parametrus, kas iegūti no drukātās elektronikas, un izveidotu komerciālus produktus.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis bija ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spētu izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenoja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) sadarbībā ar uzņēmumu Lesla Latvia.

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

SEVENTH PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. Since the previous report, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system and on WPT patent application.  In this quarter the tests of the printed WPT receiver were started. Initial results show that printed coils receive energy from large area WPT system, however power received was less than was expected.

In the next project quarter the further work will be carried out on patent for the large area wireless power transmitter as well as on the reconstruction of the magnetic test stand to be compatible with the large area wireless power transmitter, including improvements on the algorithmic changes in the stand software for sequential magnetic field data obtaining, storage and retrieval, and field calculations from a distributed sensor array. Also the tests of the printed WPT receiver will continue, focusing on the resonance matching techniques to improved energy transfer.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

Septītais progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums turpināja darus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides raidītāja izstrādes, tai skaitā turpinot darbus pie sistēmas patentēšanas.

Šajā ceturksnī tika uzsākti drukātā bezvadu enerģijas uztvērēja testi. Sākotnējie rezultāti liecina, ka drukātās spoles saņem enerģiju no lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas, tomēr saņemtā jauda bija mazāka, nekā tika gaidīts.

Nākamajā projekta ceturksnī tiks turpināts darbs pie patenta bezvadu enerģijas pārraides sistēmas, kā arī pie magnētiskā testa stenda pārbūves, lai tas būtu savietojams ar lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmu, tostarp tiks veikti papildinājumi stenda programmatūrā secīga magnētiskā lauka datu iegūšanai un uzglabāšanai, kā arī magnētiskā lauka aprēķiniem no dalīta sensoru masīva.   Turpināsies arī drukātā bezvadu enerģijas pārraides uztvērēja testi, koncentrējoties uz rezonanses saskaņošanas metodēm, lai uzlabotu enerģijas pārraidi.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

SIXTH PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. Since the previous report, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system and has started work on WPT patent application.  

In the next project quarter the further work will be carried out on patent for the large area wireless power transmitter as well as on the reconstruction of the magnetic test stand to be compatible with the large area wireless power transmitter, including improvements on the algorithmic changes in the stand software for sequential magnetic field data obtaining, storage and retrieval, and field calculations from a distributed sensor array.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums ir turpinājis darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas.  Arī šajā ceturksnī tika turpināts darbs pie raidītāja izstrādes, tai skaitā sākot darbus pie sistēmas patentēšanas.

SESTAIS progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Nākamajā projekta ceturksnī tiks turpināts darbs pie patenta bezvadu enerģijas pārraides sistēmai, kā arī pie magnētiskā testa stenda pārbūves, lai tas būtu savietojams ar lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmu, tostarp tiks veikti papildinājumi stenda programmatūrā secīga magnētiskā lauka datu iegūšanai un uzglabāšanai, kā arī magnētiskā lauka aprēķiniem no dalīta sensoru masīva.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

FIFTH PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. Since the previous report, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system.  The development of a WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes was continued within this quarter and the improvements to the experimental model of the large-area two-wire charging system were carried out.

The further research in the next project quarters will be carried out regarding the transmission frequencies and  possible increase of the transmission power to be compatible to the electric parameters obtained from printed electronics activities.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

PIEKTAIS progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums ir turpinājis darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas.  Arī šajā ceturksnī tika turpināts darbs pie raidītāja izstrādes, kas būtu piemērotāks paredzētajiem komerciālajiem mērķiem, kā arī tiek pilnveidots liela laukuma divu vadu uzlādes sistēmas eksperimentālais modelis.

Pētījuma nākamajos ceturkšņos turpināsies ar eksperimenti ar dažādām pārraides frekvencēm, kā arī ar pārraides jaudas palielināšanu,  lai būtu savietojami ar uztvērēja elektriskajiem parametriem, kas tiks iegūti drukātās elektronikas aktivitātēs, lai izveidotu saderīgu bezvadu jaudas pārvades sistēmu.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

FOURTH PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. During the period since the last progress update the company is continuing working on the development of a large area wireless energy transmission system. The development of a transmitter of a wide areas WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes was continued within this quarter and the experimental model of the large-area two-wire charging system was developed.

The further research in the next project quarters will be carried out regarding the transmission frequencies and  possible increase of the transmission power. The research will  be linked to the electric parameters which will be obtained from printed electronics activities, to build a compatible wireless power transfer system.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

Ceturtais progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums ir turpinājis darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas.  Šajā ceturksnī tika turpināts darbs pie raidītāja, kas ir piemērotāks paredzētajiem komerciālajiem mērķiem, raidītāja izstrādes, un tika izgatavots liela laukuma divu vadu uzlādes sistēmas eksperimentālais modelis.

Turpmākie pētījumi nākamajos projektu ceturkšņos būs saistīti ar eksperimentiem ar dažādām pārraides frekvencēm, kā arī ar pārraides jaudas palielināšanu,  lai būtu savietojami ar uztvērēja elektriskajiem parametriem, kas tiks iegūti drukātās elektronikas aktivitātēs, lai izveidotu saderīgu bezvadu jaudas pārvades sistēmu.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

THIRD PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. During the period since the last progress update, the company is continuing working on the development of a large area wireless energy transmission system. Within the framework of the project, tests were initially carried out using the PCB technology for wireless power transfer, but PCBs are quite   expensive if energy transmission in a larger area is to be ensured; therefore, the first studies were initiated for the development of a transmitter of a wide areas WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes. The initial results for the large area transmitter are very promising.

The further research in the next project quarters will be closely linked to the electric parameters which will be obtained from printed electronics activities, to build a compatible wireless power transfer system.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

3. Progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums ir turpinājis darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas. Projekta ietvaros sākotnēji tika veikti testi izmantojot raidīšanai un uztveršanai elektronikas plašu (PCB) tehnoloģijas, taču tās ir samērā dārgas, ja jānodrošina enerģijas pārraide lielākā platībā, tādēļ tika uzsākti pirmie pētījumi paredzamajam komerciālajam mērķim atbilstošākas plašas platības raidītāja izstrādei Sākotnējie rezultāti lielas platības raidītājam ir ļoti daudzsološi.

Turpmākie pētījumi nākamajos projektu ceturkšņos būs cieši saistīti ar elektriskajiem parametriem, kas tiks iegūti drukātās elektronikas aktivitātēs, lai izveidotu saderīgu bezvadu jaudas pārvades sistēmu.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

PROJEKTA GALA PĀRSKATS PROJEKTĀ “PĒTĪJUMS ELEKTRISKO SKREJRITEŅU UZLĀDES KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMAS IZVEIDEI”

Rīgā, 01.01.2022.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pēdējo projekta ceturksni (01.10.2021-31.12.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir pabeidzis aktivitātes: “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde” un “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti pabeidza pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi. Pētījuma ietvaros tika veikta skrejriteņu kustības analīze Rīgas pilsētā. 2021. gada sezonā kopumā tika reģistrēti un izanalizēti 924 tūkstoši braucienu. Balstoties uz šīs analīzes rezultātiem, tika izstrādātas optimālā uzlādes staciju izvietošanas modelis un noteiktas konkrētās izvietošanas vietas Rīgas pilsētā.

Šis ceturksnis noslēdz pētījumu.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
    • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
    • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

Second progress report on a project Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems

“Lesla Latvia” has successfully finished the second quarter (01.08.2021-30.11.2021) in the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

During this quarter, the company began working on the development of a large area wireless energy transmission system. Within the framework of the project, tests were initially carried out using the PCB technology for wireless power transfer, but PCBs are quite expensive if energy transmission in a larger area is to be ensured; therefore, the first studies were initiated for the development of a transmitter of a wide areas WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

2 Progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.08.2021-30.11.2021) pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Šajā ceturksnī uzņēmums uzsāka darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas. Projekta ietvaros sākotnēji tika veikti testi izmantojot raidīšanai un uztveršanai elektronikas plašu (PCB) tehnoloģijas, taču tās ir samērā dārgas, ja jānodrošina enerģijas pārraide lielākā platībā, tādēļ tika uzsākti pirmie pētījumi paredzamajam komerciālajam mērķim atbilstošākas plašas platības raidītāja izstrādei

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

The Final Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this last quarter the Lesla team continued the work on integrating wireless power transfer (WPT) solutions in the micro electric bus to test the heating solutions.

Also, the a social research study on the inclusion of electric buses and their power solutions in future smart cities was concluded during this period. In this activity it was planned to collect information on electric bus owners’ experience, attitude and values, considering that actual users are still quite few and the prevalence of electric buses is not only influenced by businesses, but also by municipal decisions.  Despite the complications created by COVID 19, the tasks set within the activity were carried out close to the intended. Most of the face-to-face activities were replaced by remote meetings; the quantitative interview process was replaced by online interviews.

Overall, the results of this research have demonstrated that the public attitudes are in general promising, and they confirm that people are positively oriented towards green transport, as long as they don’t have to pay for it. They also confirmed that the pantograph system has enough support from both economic and political aspects to be implemented in production in e-mobility, however wireless charging in bus stops to heat up the buss has very little chances of being implemented.

One of the scientifically interesting outcomes was the discovery of lack of research on passenger comfort temperatures, which suggests a necessity for further research in this area to scientifically test the hypothesis if indeed it is possible to decrease the necessary requirements for the bus temperature without any loss in passenger comfort.

The project is preparing to launch a website “www.busproject.lv” to publish the results obtained within this project as well as to provide any post-monitoring period information.

During post-monitoring period company will publish four articles to introduce public with the results obtained during this project, covering both wireless energy transfer, as well as research on social aspects for electric bus use.

About the project:

The goal of the project was to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Gala progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma pēdējo ceturksni pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā pēdējā ceturksnī Lesla komanda turpināja darbu pie bezvadu jaudas pārneses (WPT) risinājumu integrēšanas elektriskajā mikroautobusā, lai pārbaudītu projektā izstrādātos apkures risinājumus.

Tāpat šajā laikā noslēdzās sociālo pētījumu pētījums par elektrisko autobusu un to jaudas risinājumu iekļaušanu nākotnes viedajās pilsētās. Šajā aktivitātē bija plānots apkopot informāciju par elektroauto īpašnieku pieredzi, attieksmi un vērtībām, ņemot vērā, ka faktisko lietotāju joprojām ir diezgan maz un elektroauto izplatību ietekmē ne tikai uzņēmumi, bet arī pašvaldības lēmumi.  Neskatoties uz Covid 19 radītajām komplikācijām, aktivitātes ietvaros noteiktie uzdevumi tika veikti tuvu paredzētajam. Lielākā daļa klātienes pasākumu tika aizstāti ar attālinātām sanāksmēm; kvantitatīvās intervijas process tika aizstāts ar tiešsaistes intervijām.

Kopumā šī pētījuma rezultāti ir parādījuši, ka sabiedrības attieksme kopumā ir daudzsološa, un tie apstiprina, ka cilvēki ir pozitīvi orientēti uz zaļo transportu, ja vien viņiem par to nav jāmaksā. Viņi arī apstiprināja, ka pantogrāfa sistēmai ir pietiekams atbalsts gan no ekonomiskiem, gan politiskiem aspektiem, lai to varētu īstenot ražošanā e-mobilitātes jomā, tomēr bezvadu uzlādei autobusu pieturās, lai uzsildītu autobusus, ir ļoti maz iespēju to īstenot.

Viens no zinātniski interesantajiem rezultātiem bija pasažieru komforta temperatūras pētījumu trūkuma atklāšana, kas liecina par nepieciešamību veikt turpmākus pētījumus šajā jomā, lai zinātniski pārbaudītu hipotēzi, ja patiešām ir iespējams samazināt nepieciešamās prasības autobusa temperatūrai, nezaudējot pasažieru komfortu.

Projekts gatavojas publicēt mājaslapu “www.busproject.lv”, lai iepazīstinātu ar šajā projektā iegūtajiem rezultātiem, kā arī sniegtu jebkādu informāciju par veiktajiem darbiem projekta pēcuzraudzības periodā.

Pēcuzraudzības periodā uzņēmums publicēs četrus zinātniskos rakstus, aptverot gan bezvadu enerģijas pārraidi, gan pētījumus par elektrisko autobusu izmantošanas sociālajiem aspektiem

.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

CETURTĀ CETURKŠŅA DARBU PĀRSKATS PROJEKTĀ “PĒTĪJUMS ELEKTRISKO SKREJRITEŅU UZLĀDES KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMAS IZVEIDEI”

Rīgā, 01.10.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis projekta ceturto ceturksni (01.07.2021-30.09.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir pabeidzis aktivitāti turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, pabeidzis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.  Ņemot vērā, ka Rīgā joprojām aktīvi turpinās skrejriteņu lietošana, lai iegūtu pilnu pārskatu par skrejriteņu lietošanu visā sezonas laikā, tika nolemts pagarināt aktivitāti un projektu par vēl vienu ceturksni līdz 2021. gada beigām.

Uzņēmums ir arī uzsācis pēdējo – ceturto aktivitāti, kurā paredzēts izstrādāt kopējo skrejriteņu uzlādes sistēmas prototipu.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
    • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
    • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;