Archives

now browsing by author

 

Lesla uzsāk pētījumu elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei

Rīgā, 01.04.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.01.2021-31.03.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis divas aktivitātes: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde”, uzņēmums ir izstrādājis programmatūru datu ieguvei un apstrādei, kā arī veicis iepirkumu un noslēdzis līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir īstenojis pētījumu un izstrādājis principus tālākai skrejriteņu pieslēgšanas mehānisma izstrādei neizmantojot kustīgas daļas, kas paredzēta 3. aktivitātē.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

Lesla participates in a project developing world’s first jet-printed wireless energy transfer system.

On April 1, 2021 “Lesla Latvia” will start participation in research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Functional ink-jet printing is a promising new technology, cheap and environmentally friendly, and creates a new paradigm in digital manufacturing where electronic devices and circuits can be printed on demand.

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

================================================================

Lesla uzsāk dalību pasaulē pirmās drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Ar šī gada 1. aprīli Lesla Latvija uzsāk dalību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Funkcionālā tintes drukāšana ir daudzsološa tehnoloģija, kas ir lēta un videi draudzīga, un rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var izdrukāt pēc pieprasījuma.

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

The Sixth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport


“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.12.2020-02.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system for heat accumulators” developing 11kW Tx module. It was decided to construct the charger in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters have been continuing. The restrictions brought by the government have forced company’s researchers and engineers to continue working from home. Therefore, the extension of the project was sought and has been granted for six months until end November 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Sestais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējī gaisa biedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (12.2020-03.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījuši Covid-19 dēļ ieviestie drošības pasākumi turpinās, un uzņēmuma pētnieki turpina veikt darba pienākumus no mājām.  Tā rezultātā projekta īstenošana ir pagarināta par 6 mēnešiem – līdz 2021. gada novembrim.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Pirmā ceturkšņa darbu pārskats projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei”

Rīgā, 01.01.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.10.2020-31.12.2020) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Pirmajā ceturksnī uzņēmums ir uzsācis divas aktivitātes. 1 – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir veicis sākotnējo izpēti, apzinot esošo zinātnisko situāciju, kā arī izsludinājis iepirkumu zinātniskā partnera piesaistei.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir apzinājis līdz šim veiktos pētījumus, kas varētu būt attiecināmi,  izstrādājis pētniecības metodoloģiju, kā arī uzsācis sagatavošanas darbus pētniecības laboratorijas iekārtošanai eksperimentu veikšanai.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Fifth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.09.2020-30.11.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During previous quarters, the researchers finished the investigations in the activity 3 to increase WPT power, based on the knowledge acquired using lower power experimental equipment, and the company has started research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters has been continuing as the second wave and the restrictions brought by the government has forced company to arrange the workflow, so that researchers and engineers work mostly from home. This further confirms that an extension of the project by six months till the end of 2021 will be necessary.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Piektais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (01.09.2020-30.11.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums pabeidza strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas projekta 3. aktivitātē, balstoties uz iepriekšējos ceturkšņos iegūtajām zināšanām par enerģijas pārraidi izmantojot mazākas jaudas eksperimentālās iekārtas, un ir uzsākti pētījumi 5. aktivitātē  – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējos ceturksņos, turpinās, atsākoties pandēmijas otrajam vilnim un tam sekojošiem valdības noteiktajiem darbības ierobežojumiem. Uzņēmums ir pārveidojis darba organizāciju, cik iespējams inženieriem un pētniekiem veicot darbus attālināti. Tomēr šie notikumi vēl vairāk apstiprina nepieciešamību projekta pagarināšanai par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Lesla uzsāk pētījumu elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei

Rīgā, 01.10.2020

SIA “Lesla Latvia” ir uzsākusi uzsākt projekta „Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar “Enerģētikas un transporta kompetences centru” (ETKC). 

Covid-19 pandēmija ir papildus pierādījusi nepieciešamību pēc tīrāka gaisa, kas vissmagāk skar cilvēkus ar plaušu slimībām. Elektriskā sabiedriskā transporta izmantošana kā vēlamais risinājums piesārņojumam pilsētās, var būt nopietni apgrūtināta vairākus gadus, un nepieciešamība palielināt sociālo distancēšanos būs aktuāla, kamēr vīruss nebūs pilnībā novērsts. Mikromobilitāte kā elektriskie skrejriteņi ir piemērots transporta risinājums tīrai nākotnei, jo tas ne tikai samazina CO2 un NOx emisijas, bet ir vienīgais veids, kā cīnīties pret PM emisijām, ko pilsētās galvenokārt izraisa satiksmes putekļi.

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Fourth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the fifth quarter (01.06.2020-31.08.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has continued its research on wireless power transfer (WPT) solutions in an effort to recover the delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarter. As forecasted in the previous quarterly report, an extension of the project by six months till the end of 2021 will be necessary as the Covid-19 pandemic has not finished and the company still largely carries out research observing social distancing measures.

In this quarter, the researchers continued the investigations to increase WPT power, based on the knowledge acquired during previous quarters using lower power experimental equipment. Potential suppliers have been identified for material orders in activity 5 – “Development of WPT solution for the heat battery energy system”, which is expected to be completed in the next quarter.  

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Ceturtais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma piekto ceturksni (01.06.2020-31.08.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, cenšoties atgūt iekavētos darbus, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējā ceturksnī. Kā tika prognozēts iepriekšējā ceturkšņa atskaitē, būs nepieciešama projekta pagarināšana par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām, jo Covid-19 pandēmija nav beigusies un uzņēmums lielā mērā turpina darbu attālināti, ievērojot sociālās distancēšanās norādījumus.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas, balstoties uz iepriekšējos ceturkšņos iegūtajām zināšanām par enerģijas pārraidi izmantojot mazākas jaudas eksperimentālās iekārtas. Ir apzināti piegādātāji un iesākti materiālu pasūtījumi 5. aktivitātē – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, ko paredzēts pabeigt nākamajā ceturksnī.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

The Third Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the fourth quarter (01.03.2020-30.05.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has continued research although, have been greatly hindered by the Covid pandemic. Even though the company has been able to continue the research on wireless charging with distance working, the progress was not as fast as initially intended. The researchers made significant progress in the WPT management automation areas and have successfully carried out research on hybrid supercapacitors intended for use within the project for WPT receivers, the results of which were presented in the scientific conference “Engineering for Rural Development” (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITORS).

However, the research on WPT power increase was severely delayed as it could not possibly be carried out from the lockdown situation.

The area most affected by the corona virus was the social research. The intended interviews with the electric bus users were not possible due to the state of emergency and social distancing. The requirement for cold weather to carry out the research has effectively delayed the intended surveys until next winter. In addition, during the initial state-of-the-art research surprising gaps in the current state of knowledge were revealed, which will require additional data acquisition and a widening of the scope of the passenger surveys. Therefore, we will seek to prolong the project by 6 months until the end of 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Trešais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma ceturto ceturksni (01.03.2020-31.05.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, lai gan tos ir ievērojami kavējusi Covid-19 pandēmija. Lai gan uzņēmums ir spējis turpināt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraidi (WPT), progress nebija tik ātrs, kā sākotnēji bija plānots. Pētnieki ir panākuši ievērojamu progresu WPT vadības automatizācijas jomās un sekmīgi veikuši pētījumu par hibrīdu superkondensatoriem, to izmantošanā projektā WPT uztvērējiem. Pētījuma rezultāti ir prezentēti zinātniskajā konferencē “Engineering for Rural Development”  (COMPARATIVE STUDY OF LITHIUM ION HYBRID SUPER CAPACITOR). Tomēr WPT jaudas pieauguma pētījumi tika stipri aizkavēti, jo tos nebija iespējams veikt karantīnas apstākļos darbā attālināti.

Visvairāk korona vīruss ietekmēja sociālo pētījumu darba paketi. Pētnieciskās intervijas ar elektrisko autobusu lietotājiem nebija iespējamas ārkārtas stāvokļa dēļ, ievērojot sociālo distancēšanos. Prasība pēc aukstiem laika apstākļiem, lai veiktu pētījumus, ir aizkavējusi apsekojumus līdz nākamajai ziemai. Turklāt sākotnējos pētījumos tika atklātas pārsteidzošas nepilnības pašreizējā zināšanu apjomā, kam būs nepieciešama papildu datu iegūšana un pasažieru apsekojumu apjoma paplašināšana. Tāpēc mēs ierosināsim pagarināt projektu par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

The Second Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has successfully completed the third quarter (01.12.2019-29.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has researched the operation of a prototype of the wireless charging generator device and has begun preparing scientific articles for publication at peer-reviewed conferences for this summer.  A delay of the material supplies for the project has been noted in connection with Corona virus in China and Europe. The company has carried out the procurement of the research partner for social research to ensure that the technical performance of the project meets functionally and conceptually, the future requirements of users. The contract has been signed with Baltic Open Solutions Centre – a research organisation, with extensive experience in international multiparter EU research project management.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulators and renewed by wireless charging during stops. The project is being run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project was started on July 1 2019 and is planned to be finished by May, 2021.

The project is co-financed by European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Otrais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis trešo ceturksni (01.12.2019-29.02.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums ir veicis bezvadu uzlādes ģeneratora iekārtas prototipa darbības izpēti un uzsācis zinātnisko rakstu sagatavošanu publicēšanai konferencēs šā gada vasarā.  Novērojama neliela aizkavēšanās ar projektam nepieciešamo materiālu piegādi no Eiropas un Ķīnas sakarā ar Corona vīrusa izplatību.

Uzņēmums arī veicis iepirkumu sociālajiem pētījumiem, lai nodrošinātu, ka projekta tehniskais izpildījums atbilst funkcionāli un konceptuāli lietotāju prasībām. Ir noslēgts līgums ar SIA “Baltic Open Solution Center”, kam ir ilggadēja pieredze lielu starptautisku Eiropas Savienības pētniecības projektu realizēšanā.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

First progress report on a wireless charging solution for the sustainable heating of public electric transport

“Lesla Latvia” has successfully finished the first quarter (01.07.2019-30.09.2019) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this period the company had focused on increasing the power levels for its ground-breaking helical coil wireless power transfer technology, to achieve the power necessary for the charging the heat accumulators.  The main tasks during this period have been preparation of the Waveform Test Converter and Air Cooled Precision Resistive Load system to carry out the research.

The company has also made preparations for the procurement of the research partner for social research intended to be implemented in parallel with engineering research activities in order to ensure that the technical performance of the project meets functionally and conceptually the future requirements of users – population, electric car passengers and their operators, cities and transport companies

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow ensuring heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is be run by Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project was started on July 1 2019 and is planned to be finished by May, 2021.

The project is co-financed by European Regional Development Fund Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Pirmais progresa ziņojums par bez vadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.07.2019-30.09.2019) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laika posmā uzņēmums fokusējās uz aktivitāti, lai palielinātu enerģijas līmeni tā unikālās spirālveida spoles bezvadu jaudas pārneses tehnoloģijai, lai panāktu jaudu, kas nepieciešama siltuma akumulatoru uzlādēšanai. Galvenie uzdevumi šajā periodā bija viļņformu testēšanas konverters un precīzas rezistīvās slodzes ar gaisa dzesēšanu sistēmas sagatavošana izpētes veikšanai.

Uzņēmums arī veicis sagatavošanās darbus pētniecības partnera iepirkumam sociāliem pētījumiem, kurus paredzēts īstenot paralēli inženierpētniecības aktivitātēm, lai nodrošinātu, ka projekta tehniskais izpildījums atbilst funkcionāli un konceptuāli lietotāju – iedzīvotāju, elektroauto pasažieru un to operatoru, pilsētu un transporta uzņēmumu nākotnes prasībām

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūlijā, un to plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168