Research & Development

now browsing by category

 

The Eighth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the eight quarter (06.2021-08.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the work on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators”. The development of the new wireless charger module is coming to the end and the team is preparing to test it in the next quarters.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Astotais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma astoto ceturksni (06.2021-08.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja darbus pie 11kW bezvadu enerģijas pārraides moduļa izstrādes projekta 5. aktivitātē “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”.  Moduļa izstrādes darbi tuvojas beigām un komanda gatavojas eksperimentālā modeļa testēšanas uzsākšanai nākamajos projekta ceturkšņos.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

First progress report on a project Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems

“Lesla Latvia” has successfully finished the first quarter (01.04.2021-30.06.2021) in the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

During this quarter, the company investigated current state-of-the-art in this field, as well as developed a test bench with which to measure magnetic fields of printed electronics and transmission efficiency during the implementation of the project.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

1 Progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.04.2021-30.06.2021) pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Šajā ceturksnī uzņēmums iepazinās ar esošajiem zinātniskajiem sasniegumiem šajā jomā, kā arī izstrādāja testēšanas stendu ar kuru veikt drukātās elektronikas magnētisko lauku un pārraides efektivitātes mērījumus projekta īstenošanas gaitā.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta mumurs: 1.1.1.1/20/A/060

TREŠĀ CETURKŠŅA DARBU PĀRSKATS PROJEKTĀ “PĒTĪJUMS ELEKTRISKO SKREJRITEŅU UZLĀDES KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS SISTĒMAS IZVEIDEI”

Rīgā, 01.07.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis trešo ceturksni (01.04.2021-30.06.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un uzsācis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi, kā arī ir izstrādājis moduli iegūtās informācijas publicēšanai projekta Web lapā, kas tiks publicēta 2021. gada jūlija laikā..

Aktivitātē skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde uzņēmums ir sācis elektrisko shēmu un vadības programmatūras izstrādi.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Seventh Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the seventh quarter (03.2021-05.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Septītāis progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma septīto ceturksni (03.2020-05.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Lesla Latvia veic vaučeru projekta īstenošanu

Rīgā, 2020. gada 7. jūnijā.

2020. gada 11. maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) lēmumu Nr. NOS-TP-2020/441 SIA Lesla Latvija ir saņēmuši atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001.

2020. gada 7. jūnijā SIA Lesla Latvia sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti uzsāka vaučeru projekta “Elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera moduļa izstrāde”

Pasūtītājs SIA “Lesla Latvia” ir izstrādājuši bezserdes bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģiju, kas ir vairākas reizes vieglāka un lētāka, salīdzinot ar citiem bezvadu uzlādes produktiem. Uzņēmums pašlaik veic darbu pie tehnoloģijas komercializācijas dažādiem pielietojumiem.

Projekta mērķis ir projekta ietvaros izstrādāt prototipu bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera modulim enerģijas uztvērēja pievienošanai elektroauto, emulējot CCS uzlādes sistēmas Level 1 Mode 2 (Type 2) darbību, atbilstoši IEC 61851 standartam.

Šis projekts ir daļa no Lesla WPT pielāgošanas izmantošanai ekonomiski izdevīgas elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas izveidošanas. Lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo pilsētās daudzdzīvokļu ēkās, reāli nevar izmantot elektroauto, jo nav ērtas, visiem plaši pieejamas uzlādes infrastruktūras. Bezvadu elektroauto uzlādes tehnoloģija ir ideāli piemērota masveida ielu uzlādes infrastruktūras izveidošanai.

Lesla uzsāk pētījumu elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei

Rīgā, 01.04.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.01.2021-31.03.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis divas aktivitātes: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde”, uzņēmums ir izstrādājis programmatūru datu ieguvei un apstrādei, kā arī veicis iepirkumu un noslēdzis līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir īstenojis pētījumu un izstrādājis principus tālākai skrejriteņu pieslēgšanas mehānisma izstrādei neizmantojot kustīgas daļas, kas paredzēta 3. aktivitātē.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

Lesla participates in a project developing world’s first jet-printed wireless energy transfer system.

On April 1, 2021 “Lesla Latvia” will start participation in research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Functional ink-jet printing is a promising new technology, cheap and environmentally friendly, and creates a new paradigm in digital manufacturing where electronic devices and circuits can be printed on demand.

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

================================================================

Lesla uzsāk dalību pasaulē pirmās drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Ar šī gada 1. aprīli Lesla Latvija uzsāk dalību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Funkcionālā tintes drukāšana ir daudzsološa tehnoloģija, kas ir lēta un videi draudzīga, un rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var izdrukāt pēc pieprasījuma.

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

The Sixth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport


“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.12.2020-02.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system for heat accumulators” developing 11kW Tx module. It was decided to construct the charger in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters have been continuing. The restrictions brought by the government have forced company’s researchers and engineers to continue working from home. Therefore, the extension of the project was sought and has been granted for six months until end November 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Sestais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējī gaisa biedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (12.2020-03.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījuši Covid-19 dēļ ieviestie drošības pasākumi turpinās, un uzņēmuma pētnieki turpina veikt darba pienākumus no mājām.  Tā rezultātā projekta īstenošana ir pagarināta par 6 mēnešiem – līdz 2021. gada novembrim.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Pirmā ceturkšņa darbu pārskats projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei”

Rīgā, 01.01.2021.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pirmo ceturksni (01.10.2020-31.12.2020) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC). 

Pirmajā ceturksnī uzņēmums ir uzsācis divas aktivitātes. 1 – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir veicis sākotnējo izpēti, apzinot esošo zinātnisko situāciju, kā arī izsludinājis iepirkumu zinātniskā partnera piesaistei.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir apzinājis līdz šim veiktos pētījumus, kas varētu būt attiecināmi,  izstrādājis pētniecības metodoloģiju, kā arī uzsācis sagatavošanas darbus pētniecības laboratorijas iekārtošanai eksperimentu veikšanai.

Par pētniecības projektu

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

 • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

The Fifth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.09.2020-30.11.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During previous quarters, the researchers finished the investigations in the activity 3 to increase WPT power, based on the knowledge acquired using lower power experimental equipment, and the company has started research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters has been continuing as the second wave and the restrictions brought by the government has forced company to arrange the workflow, so that researchers and engineers work mostly from home. This further confirms that an extension of the project by six months till the end of 2021 will be necessary.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Piektais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (01.09.2020-30.11.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums pabeidza strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas projekta 3. aktivitātē, balstoties uz iepriekšējos ceturkšņos iegūtajām zināšanām par enerģijas pārraidi izmantojot mazākas jaudas eksperimentālās iekārtas, un ir uzsākti pētījumi 5. aktivitātē  – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējos ceturksņos, turpinās, atsākoties pandēmijas otrajam vilnim un tam sekojošiem valdības noteiktajiem darbības ierobežojumiem. Uzņēmums ir pārveidojis darba organizāciju, cik iespējams inženieriem un pētniekiem veicot darbus attālināti. Tomēr šie notikumi vēl vairāk apstiprina nepieciešamību projekta pagarināšanai par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168