The Sixth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport


“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.12.2020-02.02.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system for heat accumulators” developing 11kW Tx module. It was decided to construct the charger in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters have been continuing. The restrictions brought by the government have forced company’s researchers and engineers to continue working from home. Therefore, the extension of the project was sought and has been granted for six months until end November 2021.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Sestais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējī gaisa biedriskā elektriskā transporta apsildei.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (12.2020-03.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījuši Covid-19 dēļ ieviestie drošības pasākumi turpinās, un uzņēmuma pētnieki turpina veikt darba pienākumus no mājām.  Tā rezultātā projekta īstenošana ir pagarināta par 6 mēnešiem – līdz 2021. gada novembrim.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.