Second progress report on a project Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems

“Lesla Latvia” has successfully finished the second quarter (01.08.2021-30.11.2021) in the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

During this quarter, the company began working on the development of a large area wireless energy transmission system. Within the framework of the project, tests were initially carried out using the PCB technology for wireless power transfer, but PCBs are quite expensive if energy transmission in a larger area is to be ensured; therefore, the first studies were initiated for the development of a transmitter of a wide areas WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings.

The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

2 Progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.08.2021-30.11.2021) pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.

Šajā ceturksnī uzņēmums uzsāka darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas. Projekta ietvaros sākotnēji tika veikti testi izmantojot raidīšanai un uztveršanai elektronikas plašu (PCB) tehnoloģijas, taču tās ir samērā dārgas, ja jānodrošina enerģijas pārraide lielākā platībā, tādēļ tika uzsākti pirmie pētījumi paredzamajam komerciālajam mērķim atbilstošākas plašas platības raidītāja izstrādei

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.