Monday, October 16th, 2023

now browsing by day

 

FINAL PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” has finished the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. During the project, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system which could be used for multi-object wireless power delivery to printed electronics objects.  The development of a WPT transmitter more suitable for the intended commercial purposes was continued within the last quarter and the improvements to the experimental model of the large-area two-wire charging system were carried out to develop more stable system operation with less EMF emissions.

After the project further research will be carried out to improve electric parameters obtained from printed electronics and to produce minimum viable products.

About the project:

The main goal of this project was development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project was implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) in cooperation with Lesla Latvia.

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

GALA progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi ir pabeidzis darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Šajā projektā uzņēmums īstnoja darbus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas izstrādāšanas.   Pēdējā ceturkšņa laikā tika turpināta paredzētajiem komerciālajiem mērķiem piemērotāka WPT raidītāja izstrāde, un tika veikti uzlabojumi liela laukuma divu vadu uzlādes sistēmas eksperimentālajā modelī, lai izveidotu stabilāku sistēmas darbību ar mazākām EML emisijām.

Pēc projekta tiks veikti turpmāki pētījumi, lai uzlabotu sistēmas elektriskos parametrus, kas iegūti no drukātās elektronikas, un izveidotu komerciālus produktus.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis bija ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spētu izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenoja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) sadarbībā ar uzņēmumu Lesla Latvia.

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060