May, 2023

now browsing by month

 

SEVENTH PROGRESS REPORT ON A PROJECT FUNCTIONAL INK-JET PRINTING OF WIRELESS ENERGY SYSTEMS

“Lesla Latvia” is continuing the research project “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”. Since the previous report, the company has continued to work on the development of a large area wireless power transmission (WPT) system and on WPT patent application.  In this quarter the tests of the printed WPT receiver were started. Initial results show that printed coils receive energy from large area WPT system, however power received was less than was expected.

In the next project quarter the further work will be carried out on patent for the large area wireless power transmitter as well as on the reconstruction of the magnetic test stand to be compatible with the large area wireless power transmitter, including improvements on the algorithmic changes in the stand software for sequential magnetic field data obtaining, storage and retrieval, and field calculations from a distributed sensor array. Also the tests of the printed WPT receiver will continue, focusing on the resonance matching techniques to improved energy transfer.

About the project:

The main goal of this project is a development and demonstration of the ink-jet technology that will be able to print wearable and flexible functional electronic devices, including the inductive antenna, capable of capturing electrical energy in the kilohertz range and feeding printed electroluminescent light-emitting devices implemented as 2D drawings. The main result of the project is the development of the ink-jet printed prototype of a light-emitting device coupled with a wireless energy-receiving antenna.

The proposed Industrial research project is implemented by the Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL) and LESLA LATVIA company. This interdisciplinary project consists of the research activities in Physical (1.3) and Chemical (1.4) sciences, Electrical engineering, electronics, information and communication technologies (2.2), Materials science (2.5) and Nanotechnology (2.10), according to the OECD Frascati Manual.

The total cost of the project is 539594.38 EUR (57.3% LU CFI and 42.7% LESLA LATVIA) ERDF contribution, with the EU investment of 500000 EUR (92.5%).

Project number: 1.1.1.1/20/A/060

Septītais progresa ziņojums Drukātās elektronikas enerģijas pārraides sistēmas izstrādes projektā.

Uzņēmums “Lesla Latvija” veiksmīgi turpina darbību pētniecības projektā “Functional Ink-Jet Printing of Wireless Energy Systems”.  Kopš iepriekšējās atskaites uzņēmums turpināja darus pie lielas platības bezvadu enerģijas pārraides raidītāja izstrādes, tai skaitā turpinot darbus pie sistēmas patentēšanas.

Šajā ceturksnī tika uzsākti drukātā bezvadu enerģijas uztvērēja testi. Sākotnējie rezultāti liecina, ka drukātās spoles saņem enerģiju no lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmas, tomēr saņemtā jauda bija mazāka, nekā tika gaidīts.

Nākamajā projekta ceturksnī tiks turpināts darbs pie patenta bezvadu enerģijas pārraides sistēmas, kā arī pie magnētiskā testa stenda pārbūves, lai tas būtu savietojams ar lielas platības bezvadu enerģijas pārraides sistēmu, tostarp tiks veikti papildinājumi stenda programmatūrā secīga magnētiskā lauka datu iegūšanai un uzglabāšanai, kā arī magnētiskā lauka aprēķiniem no dalīta sensoru masīva.   Turpināsies arī drukātā bezvadu enerģijas pārraides uztvērēja testi, koncentrējoties uz rezonanses saskaņošanas metodēm, lai uzlabotu enerģijas pārraidi.

Par projektu:

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu. Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, ES ieguldījums ir 500000 EUR (92,5%).

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060